Przetargi bieżące

1. Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalno-usługowego z garażami wbudowanymi, infrastrukturą techniczną, dojściami, przyłączami wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Mieroszowie przy ul. Przelotnej, dz. nr 353/5, 353/25, 353/26, 353/31, 355, 356 obr. 0001 Mieroszów”. Ogłoszenie o zamówieniuSIWZ, Pliki do pobrania, Istotne dla stron postanowienia umowyWyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Informacja z otwarcia ofert, Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane