Zamówienia publiczne do 30000 euro

1. Zapytanie ofertowe - zarządzanie projektem pn.  „Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących budynków ujeżdżalni i stajni wraz z wewnętrznymi instalacjami z przeznaczeniem na budynek mieszkalno-usługowy w Oławie przy ul. 3 Maja”

Protokół z zapytania ofertowego

2.Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż jednej tablicy informacyjnej oraz zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż jednej tablicy pamiątkowej dla projektu pn. „Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących budynków ujeżdżalni i stajni wraz z wewnętrznymi instalacjami z przeznaczeniem na budynek mieszkalno-usługowy w Oławie przy ul. 3 Maja” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów

Formularz oferty   

Zapytanie ofertowe

Informacja z otwarcia ofert