1. Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego budynku i przebudowa istniejącego na budynki mieszkalne wielorodzinne z garażem podziemnym wraz z instalacjami wewnętrznymi, dojściami oraz przyłączami wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i oświetleniem terenu w Złotoryi przy ul. Klasztornej”. Pliki do pobrania - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-unieważnienie i Zawiadomienie o unieważnieniu

2. Wykonanie robót budowlanych dla II części zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową i ze zmianą sposobu użytkowania obiektu poprzemysłowego przy ul. Broniewskiego w Kamiennej Górze na parking wielopoziomowy z lokalami usługowymi, dz. nr 4/46, 4/47, 4/34, 4/49, 4/45, 4/48, 4/52, 4/56 obręb 6”. Pliki do pobrania - Informacja z otwarcia ofert - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

3. Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących budynków ujeżdżalni i stajni wraz z instalacjami wewnętrznymi z przeznaczeniem na budynek mieszkalno-usługowy w Oławie przy ul. 3 Maja 18 – etap III mieszkalny”. Pliki do pobrania - Informacja z otwarcia ofert - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

4. Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego budynku i przebudowa istniejącego na budynki mieszkalne wielorodzinne z garażem podziemnym wraz z instalacjami wewnętrznymi, dojściami oraz przyłączami wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i oświetleniem terenu w Złotoryi przy ul. Klasztornej”. Pliki do pobraniaogloszenie-o-udzieleniu-uniewaznieniezawiadomienie_o_uniewaznieniu

5. Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego budynku i przebudowa istniejącego na budynki mieszkalne wielorodzinne z garażem podziemnym wraz z instalacjami wewnętrznymi, dojściami oraz przyłączami wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i oświetleniem terenu w Złotoryi przy ul. Klasztornej” Plik: Informacja z otwarcia ofert Plik :Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

6. Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru budynku dawnych stajni i ujeżdżalni w Oławie przy ul. 3 Maja (dz. nr 23/76) na działalność związaną z prowadzeniem przedszkola oraz rozbudowa i przebudowa placu zabaw zlokalizowanego na dz. nr 23/68” wraz z zakupem, dostawą i montażem wyposażenia wszystkich zaprojektowanych pomieszczeń i placu zabaw Plik: Pliki do pobrania Plik : Ogłoszenie o zamówieniu Plik: Informacja z otwarcia ofert Plik: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Plik: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

7. Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa miejsc postojowych wraz z dojazdami na dz. nr 23/68 obr. 3 Oława” 1. Pliki do pobrania. 2. Ogłoszenie o zamówieniu. 3. Informacja z otwarcia ofert. 4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

8. Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. " Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalno- usługowego z garażami wbudowanymi, infrastrukturą techniczną, dojściami, przyłączami wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Mieroszowie przy ul. Przelotnej, dz. nr 353/5, 353/25, 353/26, 353/31, 355, 356, obr. 0001 Mieroszów". 1. Pliki do pobrania. 2. ogłoszenie o zamówieniu. 3. SIWZ 4.Istotne dla stron postanowienia umowy. 5. Wyjaśnienie treści SIWZ 6. Wyjaśnienie SIWZ 7. Informacja o otwarciu ofert. 8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

9. Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn." Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych NPS oraz ciągów pieszych wraz z dojściami w Oławie przy ul. Magazynowej na działkach nr 23/68, 23/22, 23/18, i 37 obr. 3 Oława."  Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ, Pliki do pobrania, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, Zmiana treści SIWZ,  Informacja z otwarcia ofert , Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty , Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

10.„Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego obiektu wraz z wewnętrznymi instalacjami z przeznaczeniem na budynek mieszkalno – usługowy w Oławie przy ul. 1 Maja 11” - dokumenty do pobrania informacja o kwocie, informacja z otwarcia ofert ,zawiadomienie o unieważnieniu przetargu