Zamówienia publiczne

 

Zamówienia publiczne do 30000 euro 

Zamówienia do 130 tysięcy złotych 

Przetargi bieżące

- Przetargi zakończone

 

Dokumentacja techniczna:

logo adobe pdf  opis do projektu wykonawczego                 logo adobe pdf instalacje elektryczne
logo adobe pdf  rys. 1    logo adobe pdf   konstr. cz.1
logo adobe pdf rys. 2    logo adobe pdf   konstr. cz.2
logo adobe pdf rys. 3    logo adobe pdf   konstr. cz.3
logo adobe pdf rys. 4    logo adobe pdf    konstr. cz.4
logo adobe pdf rys. 5   logo adobe pdf    konstr. cz.5
logo adobe pdf rys. 6   logo adobe pdf    konstr. cz.6
logo adobe pdf rys. 7   logo adobe pdf    konstr. cz.7
logo adobe pdf rys. 8   logo adobe pdf    konstr. cz.8
logo adobe pdf rys. 9   logo adobe pdf 

  konstr. cz.9

logo adobe pdf rys. 10   logo adobe pdf   opis sanitarne
logo adobe pdf rys. 11   logo adobe pdf   sanit. cz.1
logo adobe pdf rys. 12   logo adobe pdf   sanit. cz.2
logo adobe pdf rys. 13   logo adobe pdf   sanit. cz.3
logo adobe pdf rys. 14   logo adobe pdf  sanit. cz.4
      logo adobe pdf

 sanit. cz.5

      logo adobe pdf

 sanit. cz.6

      logo adobe pdf  sanit. cz.7
      logo adobe pdf

 sanit. cz.8

      logo adobe pdf  sanit. cz.9

Przetargi bieżące

 1) Roboty budowlane. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Kamiennej Górze.

Ogłoszenia o zamówieniu : 

e-Zamowienia

adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/594337

 

2) Roboty budowlane. Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego z garażami wbudowanymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Jedlinie-Zdroju

Ogłoszenie o zamówieniu :

e-Zamowienia

adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/590607

 

3) Roboty budowlane. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży w Legnicy przy ul. Makuszyńskiego, dz. nr 27/2 obręb Legnicki Dwór

Ogłoszenie o zamówieniu :

e-Zamowienia

adres strony internetowej prowadzonego postępowania :

https://platformazakupowa.pl/transakcja/600036

Zamówienia publiczne do 30000 euro

1. Zapytanie ofertowe - zarządzanie projektem pn.  „Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących budynków ujeżdżalni i stajni wraz z wewnętrznymi instalacjami z przeznaczeniem na budynek mieszkalno-usługowy w Oławie przy ul. 3 Maja”

Protokół z zapytania ofertowego

2.Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż jednej tablicy informacyjnej oraz zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż jednej tablicy pamiątkowej dla projektu pn. „Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących budynków ujeżdżalni i stajni wraz z wewnętrznymi instalacjami z przeznaczeniem na budynek mieszkalno-usługowy w Oławie przy ul. 3 Maja” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów

Formularz oferty   

Zapytanie ofertowe

Informacja z otwarcia ofert

 

 

 

Wizualizacja budynku Szklarska Poręba, ul. 1 Maja 53

 

Wizualizacja  3D budynku i mieszkań wersja przeglądarkowa  

Wizualizacja 3D budynku i mieszkań wersja na komputer PC

Wizualizacja 3d budynku i mieszkania wersja na Android VR

1. Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego budynku i przebudowa istniejącego na budynki mieszkalne wielorodzinne z garażem podziemnym wraz z instalacjami wewnętrznymi, dojściami oraz przyłączami wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i oświetleniem terenu w Złotoryi przy ul. Klasztornej”. Pliki do pobrania - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-unieważnienie i Zawiadomienie o unieważnieniu

2. Wykonanie robót budowlanych dla II części zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową i ze zmianą sposobu użytkowania obiektu poprzemysłowego przy ul. Broniewskiego w Kamiennej Górze na parking wielopoziomowy z lokalami usługowymi, dz. nr 4/46, 4/47, 4/34, 4/49, 4/45, 4/48, 4/52, 4/56 obręb 6”. Pliki do pobrania - Informacja z otwarcia ofert - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

3. Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących budynków ujeżdżalni i stajni wraz z instalacjami wewnętrznymi z przeznaczeniem na budynek mieszkalno-usługowy w Oławie przy ul. 3 Maja 18 – etap III mieszkalny”. Pliki do pobrania - Informacja z otwarcia ofert - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

4. Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego budynku i przebudowa istniejącego na budynki mieszkalne wielorodzinne z garażem podziemnym wraz z instalacjami wewnętrznymi, dojściami oraz przyłączami wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i oświetleniem terenu w Złotoryi przy ul. Klasztornej”. Pliki do pobraniaogloszenie-o-udzieleniu-uniewaznieniezawiadomienie_o_uniewaznieniu

5. Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego budynku i przebudowa istniejącego na budynki mieszkalne wielorodzinne z garażem podziemnym wraz z instalacjami wewnętrznymi, dojściami oraz przyłączami wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i oświetleniem terenu w Złotoryi przy ul. Klasztornej” Plik: Informacja z otwarcia ofert Plik :Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

6. Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru budynku dawnych stajni i ujeżdżalni w Oławie przy ul. 3 Maja (dz. nr 23/76) na działalność związaną z prowadzeniem przedszkola oraz rozbudowa i przebudowa placu zabaw zlokalizowanego na dz. nr 23/68” wraz z zakupem, dostawą i montażem wyposażenia wszystkich zaprojektowanych pomieszczeń i placu zabaw Plik: Pliki do pobrania Plik : Ogłoszenie o zamówieniu Plik: Informacja z otwarcia ofert Plik: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Plik: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

7. Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa miejsc postojowych wraz z dojazdami na dz. nr 23/68 obr. 3 Oława” 1. Pliki do pobrania. 2. Ogłoszenie o zamówieniu. 3. Informacja z otwarcia ofert. 4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

8. Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. " Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalno- usługowego z garażami wbudowanymi, infrastrukturą techniczną, dojściami, przyłączami wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Mieroszowie przy ul. Przelotnej, dz. nr 353/5, 353/25, 353/26, 353/31, 355, 356, obr. 0001 Mieroszów". 1. Pliki do pobrania. 2. ogłoszenie o zamówieniu. 3. SIWZ 4.Istotne dla stron postanowienia umowy. 5. Wyjaśnienie treści SIWZ 6. Wyjaśnienie SIWZ 7. Informacja o otwarciu ofert. 8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

9. Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn." Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych NPS oraz ciągów pieszych wraz z dojściami w Oławie przy ul. Magazynowej na działkach nr 23/68, 23/22, 23/18, i 37 obr. 3 Oława."  Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ, Pliki do pobrania, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, Zmiana treści SIWZ,  Informacja z otwarcia ofert , Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty , Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

10.„Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego obiektu wraz z wewnętrznymi instalacjami z przeznaczeniem na budynek mieszkalno – usługowy w Oławie przy ul. 1 Maja 11” - dokumenty do pobrania informacja o kwocie, informacja z otwarcia ofert ,zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

11.Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego obiektu wraz z wewnętrznymi instalacjami z przeznaczeniem na budynek mieszkalno – usługowy w Oławie przy ul. 1 Maja 11” - dokumenty do pobrania, informacja z otwarcia ofert