Dokumentacja techniczna:

logo adobe pdf  opis do projektu wykonawczego                 logo adobe pdf instalacje elektryczne
logo adobe pdf  rys. 1    logo adobe pdf   konstr. cz.1
logo adobe pdf rys. 2    logo adobe pdf   konstr. cz.2
logo adobe pdf rys. 3    logo adobe pdf   konstr. cz.3
logo adobe pdf rys. 4    logo adobe pdf    konstr. cz.4
logo adobe pdf rys. 5   logo adobe pdf    konstr. cz.5
logo adobe pdf rys. 6   logo adobe pdf    konstr. cz.6
logo adobe pdf rys. 7   logo adobe pdf    konstr. cz.7
logo adobe pdf rys. 8   logo adobe pdf    konstr. cz.8
logo adobe pdf rys. 9   logo adobe pdf 

  konstr. cz.9

logo adobe pdf rys. 10   logo adobe pdf   opis sanitarne
logo adobe pdf rys. 11   logo adobe pdf   sanit. cz.1
logo adobe pdf rys. 12   logo adobe pdf   sanit. cz.2
logo adobe pdf rys. 13   logo adobe pdf   sanit. cz.3
logo adobe pdf rys. 14   logo adobe pdf  sanit. cz.4
      logo adobe pdf

 sanit. cz.5

      logo adobe pdf

 sanit. cz.6

      logo adobe pdf  sanit. cz.7
      logo adobe pdf

 sanit. cz.8

      logo adobe pdf  sanit. cz.9

Przetargi bieżące

1. Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego budynku i przebudowa istniejącego na budynki mieszkalne wielorodzinne z garażem podziemnym wraz z instalacjami wewnętrznymi, dojściami oraz przyłączami wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i oświetleniem terenu w Złotoryi przy ul. Klasztornej”

Plik: Informacja z otwarcia ofert

Plik :Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamówienia publiczne do 30000 euro

1. Zapytanie ofertowe - zarządzanie projektem pn.  „Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących budynków ujeżdżalni i stajni wraz z wewnętrznymi instalacjami z przeznaczeniem na budynek mieszkalno-usługowy w Oławie przy ul. 3 Maja”

Protokół z zapytania ofertowego

2.Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż jednej tablicy informacyjnej oraz zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż jednej tablicy pamiątkowej dla projektu pn. „Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących budynków ujeżdżalni i stajni wraz z wewnętrznymi instalacjami z przeznaczeniem na budynek mieszkalno-usługowy w Oławie przy ul. 3 Maja” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów

Formularz oferty   

Zapytanie ofertowe

Informacja z otwarcia ofert

 

 

 

1. Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego budynku i przebudowa istniejącego na budynki mieszkalne wielorodzinne z garażem podziemnym wraz z instalacjami wewnętrznymi, dojściami oraz przyłączami wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i oświetleniem terenu w Złotoryi przy ul. Klasztornej”. Pliki do pobrania - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-unieważnienie i Zawiadomienie o unieważnieniu

2. Wykonanie robót budowlanych dla II części zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową i ze zmianą sposobu użytkowania obiektu poprzemysłowego przy ul. Broniewskiego w Kamiennej Górze na parking wielopoziomowy z lokalami usługowymi, dz. nr 4/46, 4/47, 4/34, 4/49, 4/45, 4/48, 4/52, 4/56 obręb 6”. Pliki do pobrania - Informacja z otwarcia ofert - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

3. Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących budynków ujeżdżalni i stajni wraz z instalacjami wewnętrznymi z przeznaczeniem na budynek mieszkalno-usługowy w Oławie przy ul. 3 Maja 18 – etap III mieszkalny”. Pliki do pobrania - Informacja z otwarcia ofert - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

4. Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego budynku i przebudowa istniejącego na budynki mieszkalne wielorodzinne z garażem podziemnym wraz z instalacjami wewnętrznymi, dojściami oraz przyłączami wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i oświetleniem terenu w Złotoryi przy ul. Klasztornej”. Pliki do pobraniaogloszenie-o-udzieleniu-uniewaznieniezawiadomienie_o_uniewaznieniu