Loading...

Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących budynków ujeżdżalni i stajni wraz z wewnętrznymi instalacjami z przeznaczeniem na budynek mieszkalno-użytkowy w Oławie przy ul. 3 Maja

Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących budynków ujeżdżalni i stajni wraz z wewnętrznymi instalacjami z przeznaczeniem na budynek mieszkalno-użytkowy w Oławie przy ul. 3 Maja

Nazwa projektu:
Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących budynków ujeżdżalni i stajni wraz z wewnętrznymi instalacjami z przeznaczeniem na budynek mieszkalno-użytkowy w Oławie przy ul. 3 Maja

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa: nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”

Działanie: nr 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”

Poddziałanie: nr 6.3.1 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkursy horyzontalne”

Opis projektu:
Jest to II etap trwającej od roku 2011 rewitalizacji tego obszaru śródmieścia Oławy. W ramach realizacji zadania powstanie 46 lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi. Mieszkania wykończone zostaną w standardzie „pod klucz”, a innowacją w budynku będzie zastosowanie ogrzewania sufitowego, dla którego ciepło pochodzić będzie z pomp ciepła. To ekologiczne rozwiązanie nie wymaga montażu grzejników, dając nieograniczone możliwości dla aranżacji pomieszczeń. Dodatkowo w budynku zastosowany będzie odzysk ciepła z mieszkań (rekuperacja). Nowoczesne rozwiązania technologiczne w długiej perspektywie korzystnie wpłyną na sposób i koszt eksploatacji obiektu.
Cel projektu:
Poprawa jakości i atrakcyjności przestrzeni miejskiej w ramach kompleksowej rewitalizacji zdegradowanych obszarów śródmieścia poprzez przebudowę zdegradowanych obiektów i nadaniu im nowych funkcji społecznych

Planowane efekty:

  • zagospodarowanie zdegradowanych, powojskowych obiektów w centrum miasta;
  • podniesienie poziomu życia mieszkańców obszaru objętego wsparciem, a przez to poprawa sytuacji demograficznej i geograficznej;
  • poprawa sytuacji osób zamieszkujących obszar wsparcia;
  • efektywne zagospodarowanie przestrzeni miejskiej;
  • zatrzymanie dewastacji zabytkowego obiektu;
  • zwiększenie zasobów mieszkaniowych w Oławie;
  • wzrost estetyki centrum Miasta Oława;
  • dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych
  • ochrona środowiska dzięki zastosowaniu w obiekcie odnawialnych źródeł energii
  • ochrona dziedzictwa kulturowego z uwagi na zabytkowy charakter obiektów

Wartość projektu:
8.964.975,00 PLN

Wysokość dofinansowania:
1.891.538,98 PLN